مشاهده لیست فاکتور های خرید


شماره فاکتور تاریخ فاکتور شماره پیگیری مبغ فاکتور مبلغ پرداختی وضعیت پرداخت وضعیت ارسال مشاهده فاکتور